Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door (onder andere) brand, bliksem, diefstal en/of vandalisme na inbraak, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van inkoopwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Bijvoorbeeld de kosten van het vullen van een brandblusser nadat deze gebruikt is om een beginnende brand in de kiem te smoren.

Koelschade

We vergoeden de schade door het bederven van inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect of door stroomuitval met een maximum van  1.500,- per gebeurtenis.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen zoals centrale verwarmings-, keuken en sanitaire installaties, betimmeringen, behang, wit- en schilderwerk die u als huurder aan het pand heeft aangebracht kunnen op de dekking van deze verzekering worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door zogenaamde catastrofes zoals aardbeving of overstroming is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij schade door slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de verzekerde som op de polis lager is dan de werkelijke waarde van de inventaris en handelsgoederen dan noemen we dat onderverzekering. Bij een schade zal de uitkering dan lager zijn, naar rato van de verhouding tussen de verzekerde waarde en de werkelijke waarde.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt  500,- per gebeurtenis

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Afhankelijk van het type bedrijf en de waarde van de verzekerde zaken kunnen er voordat de verzekering in kan gaan eisen worden gesteld in het kader van preventie. Bijvoorbeeld een alarminstallatie of brandblussers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint na ontvangst van de eerste premie. De ingangsdatum wordt op het polisblad vermeld. Betaalt u de vervolgpremie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor zakelijke verzekeringen geldt dat u uw verzekering in het eerste jaar alleen kunt opzeggen per hoofdpremievervaldatum. U moet dan minimaal 1 maand voor die hoofdpremievervaldatum schriftelijk opzeggen.
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur.