Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet of een stacaravan. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, blikseminslag, ontploffing en schade door storm is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde het bedrag wat nodig zou zijn om een geheel nieuwe recreatiewoning op te bouwen na een ‘total loss’ schade. De verkoopwaarde is het bedrag dat de recreatiewoning zou opbrengen bij verkoop in de staat waarin het verkeerde voor de schade.

Verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als je je recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden (zonder tussenkomst van een verhuurder).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door zogenaamde catastrofes zoals aardbeving of overstroming is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij schade door opzet of door illegale activiteiten. De verzekering biedt eveneens geen dekking voor schade door ‘molest’. Daaronder vallen bijvoorbeeld burgeroorlog of gewapend conflict.

Vandalisme

Niet verzekerd

Glas

niet verzekerd

Inboedel

Niet verzekerd

Bijgebouw

Niet verzekerd

Aansprakelijkheid

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de verzekerde som op de polis lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning dan noemen we dat onderverzekering. Bij een schade zal de uitkering dan lager zijn, naar rato van de verhouding tussen de verzekerde waarde en de werkelijke waarde.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt standaard € 1.000,-. Bij (gedeeltelijke) leegstand bedraagt het eigen risico € 2.500,-

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoning op het adres dat aan ons is opgegeven en dat op de polis is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint na ontvangst van de eerste premie. De ingangsdatum wordt op de polis vermeld. Betaal je de vervolgpremie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn. Opzeggen doe je schriftelijk via je assurantieadviseur.