Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorrijtuig.

Niet nakomen zorgplicht

Bent u als werkgever uw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer alleen als de werknemer geen eigen cascoverzekering voor het voertuig heeft dat bij het verkeersongeval betrokken was.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

n.v.t.

Eigen risico

Voor schade aan het motorrijtuig van een werknemer geldt een eigen risico van  1.000,-

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor zakelijke verzekeringen geldt dat u uw verzekering in het eerste jaar alleen kunt opzeggen per hoofdpremievervaldatum. U moet dan minimaal 1 maand voor die hoofdpremievervaldatum schriftelijk opzeggen.
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur.