Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt vergoeding van schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Dit is een aanvullende verzekering bij de motorverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de persoonlijke schade en schade aan spullen van opzittenden na een ongeval. Maar alleen als de opzittenden op de motor zitten, van de motor afstappen, onderweg aan de motor werken of helpen om de motor te repareren.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal 25.000 euro per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen.

Letselschade

We vergoeden de persoonlijke schade van de opzittenden door een verkeersongeluk. Het maakt niet uit of je als bestuurder schuldig was aan het verkeersongeluk.

Extra informatie

Heeft een verzekerde opzittende van de motor letselschade? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld: zijn verlies van arbeidsvermogen of de medische kosten die zijn zorgverzekeraar niet vergoedt.

Schade aan spullen

Ook de spullen van de opzittenden die hij/zij op de motor bij zich heeft zijn verzekerd.

Keuze: Uitkering bij blijvende invaliditeit

Raakt een opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld (een deel van) de schade doordat hij/zij niet meer ka werken of kosten voor noodzakelijke huishoudelijke hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. Of bij misbruik door de bestuurder van alcohol of drugs.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Smartengeld

Wij vergoeden geen smartengeld

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade als de opzittende geen helm droeg. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. Als je kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat je geen helm droeg, vergoeden wij de schade volledig.

Waar ben ik gedekt?

In heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl