Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel, op voorwaarde dat het uw eigendom is en tot uw particuliere huishouding behoort. U kiest voor een basis- of allriskverzekering. Klik op Informatie ("i-tje") voor meer informatie over de basis- en allriskverzekering.

Extra informatie

Met 'basis' zijn uw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met 'allrisk' bent u daarnaast ook verzekerd als de schade door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis is veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Losse spullen in uw huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag is € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling van de omvang van de schade door onze expert? Dan mag u ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden de kosten van uw schade-expert altijd tot het bedrag dat wij betalen aan onze schade-expert.

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500. 

(Audio-) apparatuur

Voor computer- en audiovisuele apparatuur, film- en fotoapparatuur en optische instrumenten, kunst, antiek en verzamelingen en muziekinstrumenten verhoogt u optioneel de standaard verzekerde bedragen.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde spullen verzekert u aanvullend met de buitenhuisrisicoverzekering.

Vallen en stoten

Als u kiest voor de Reaal inboedelverzekering Allrisk is schade aan uw inboedel door vallen of stoten verzekerd. In de basisverzekering is dit niet verzekerd.

Inboedel tijdelijk in een ander woonhuis of gebouw

Wij vergoeden maximaal € 15.000 als uw inboedel tijdelijk in een ander woonhuis of gebouw staat, bijvoorbeeld in een opslagruimte. Met tijdelijk bedoelen wij een periode van maximaal 6 maanden.

Extra informatie

Is er schade aan uw inboedel door diefstal of vandalisme? Dan ontvangt u alleen een schadebedrag als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van het woonhuis of gebouw.

Keuze: Glas

Met deze aanvullende verzekering verzekert u schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren. Ook de kosten van een noodvoorziening worden vergoed.

Extra informatie

Let op of u al een glasverzekering heeft bij uw woonhuisverzekering. In dat geval is deze aanvullende verzekering niet meer nodig bij uw Reaal inboedelverzekering.

Keuze: Zakelijke inboedelverzekering

Deze aanvullende dekking verzekert uw zakelijke inboedel tot € 5.000. Zakelijke spullen zoals gereedschap, zakelijke laptop of telefoon zijn dan verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door bijvoorbeeld normaal gebruik en slijtage, constructiefouten, ongedierte, een aardbeving of overstroming. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit verzekert u met de glasverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door het weer is niet altijd verzekerd. Controleer de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U kiest voor € 150 (standaard), € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel (spullen) in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het te veel betaalde bedrag daarmee verrekend.