Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. U kiest voor een basis- of allriskverzekering. Met 'basis' is uw woning verzekerd tegen risico's zoals brand, inbraak, blikseminslag, waterschade en storm. Met 'allrisk' bent u daarnaast ook verzekerd als de schade door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis is veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Uw woning inclusief de fundering is verzekerd. Heeft u een schuur, garage en/of bijgebouwen op hetzelfde adres als uw woning? Dan zijn deze, indien deze niet groter zijn dan 25m2, ook verzekerd. De verzekering geldt ook voor een zwembad of bubbelbad, welke vast verbonden is met de grond.

Verzekerd bedrag

Uw woning is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Voor het vaststellen van de hoogte van de schade mag u ook zelf een schade-expert inschakelen. We vergoeden de kosten van uw schade-expert altijd tot het bedrag dat wij betalen aan onze expert. 

Keuze: glas

Schade aan glas of ruiten (ter lichtdoorlating) in uw woning door brand of ontploffing is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

U kiest om de glasverzekering aanvullend af te sluiten. Schade aan ruiten in uw woning die plotseling en onverwacht is ontstaan, is dan ook verzekerd. Ook kosten voor een noodvoorziening worden dan vergoed.

Tuin

Extra kosten voor herstel van uw tuin en beplanting vergoeden wij tot maximaal € 10.000, indien de schade veroorzaakt is door aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand, luchtverkeer of ontploffing.

Extra: Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan de door ons vastgestelde herbouwwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door normaal gebruik en slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud, ongedierte, een aardbeving of overstroming.

Extra informatie

Controleer de voorwaarden voor alle schades die niet verzekerd zijn.

Verbouwing, leegstand

Komt uw woning leeg te staan? Dan is schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van uw woning niet verzekerd. Staat uw woning langer dan 6 maanden leeg? Dan is schade door inbraak, diefstal en vandalisme ook niet verzekerd.

Extra informatie

Wordt uw woning verbouwd? Dan betalen we alleen voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd, maar alleen als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van uw woning.

Extra informatie

Vandalisme is niet verzekerd als er sprake is van illegale activiteiten of als uw woning langer dan 6 maanden leeg staat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door het weer zijn niet altijd verzekerd. Controleer de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U kiest voor € 150 (standaard), € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Bij schade door storm geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het te veel betaalde bedrag daarmee verrekend.