Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de on demand verzekering van Vigi is je smartphone, tablet en/of laptop verzekerd tegen beschadiging zoals vallen, stoten, waterschade en brand. Je kunt er ook voor kiezen om je te verzekeren tegen diefstal.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart is geschreven voor de smartphone. Het is ook van toepassing op tablets en laptops.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor de kosten van het repareren of het vervangen van je smartphone.

Reparatie

De hoogte van jouw schade bepalen wij. De hoogte is gelijk aan het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen of de maximale vergoeding zoals dat in de Vigi app staat. Zijn de herstelkosten hoger dan het maximaal uit te keren bedrag? Dan betalen we het maximaal uit te keren bedrag.

Extra informatie

Het maximaal uit te keren bedrag is de restwaarde van jouw bezitting op het moment van de schadegebeurtenis verminderd met het eigen risico. De hoogte van de restwaarde staat vermeld onder de detailinformatie van jouw verzekerde bezitting in de Vigi app.

Waterschade

Is je mobiele telefoon nat geworden (zonder weersinvloeden) en daarom niet meer te gebruiken? Dan valt vloeistofschade onder de dekking.

Beschadiging

Je bent verzekerd voor beschadiging door valschade, breukschade, vloeistofschade (zonder weersinvloeden), brand, blikseminslag, explosie, implosie, te hoge spanning, inductie, kortsluiting, bedieningsfouten, sabotage en vandalisme.

Diefstal

Als dat is vermeld op je verzekeringsoverzicht ben je verzekerd voor diefstal bij inbraak met braakschade, diefstal uit de eigen woning als je thuis bent, diefstal als je smartphone onder persoonlijk toezicht op veilige wijze werd vervoerd en diefstal uit de auto/recreatiewoning als je bezit niet in het zicht lag en deze goed waren afgesloten.

Extra informatie

Je bent verplicht voldoende voorzorgmaatregelen te nemen om diefstal te voorkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd voor schade ontstaan door verlies, verduistering,  vermissing, diefstal uit een auto, diefstal terwijl de smartphone onbeheerd is achtergelaten, gebruiksverlies, fabricagefouten, installatiefouten, bewerking, reiniging, onderhoud, reparatie, fraude, door opzet of bewuste roekeloosheid.

Extra informatie

Ook ben je niet verzekerd voor schade door normaal gebruik, sltijtage en krassen.

Gebruikskosten na diefstal

Worden er met je mobiele telefoon (telefoon)kosten gemaakt nadat het toestel is gestolen?  Dan vergoeden wij die kosten niet.

Leentoestel

Tijdens de reparatie krijg je van ons geen gelijkwaardige mobiele telefoon te leen.

Vervangend toestel

Is je mobiele telefoon gestolen of kan hij niet meer worden gerepareerd? Dan krijg je van ons geen gelijkwaardig vervangend toestel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij schade moet je aantonen dat jij eigenaar bent. Of dat iemand met wie jij in gezinsverband samenwoont eigenaar is. Wij betalen je schade niet als je bij diefstal niet binnen 48 uur aangifte doet bij de politie. Als je de verzekering afsluit en gedurende de tijd dat je verzekerd bent, moet je in Nederland wonen.

Eigen risico

Per schadegebeurtenis heb je een eigen risico van minimaal € 50. Het bedrag van het eigen risico staat vermeld onder de detailinformatie van jouw verzekerde smartphone in de Vigi app.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland en in het buitenland verzekerd, ook als je smartphone kapot gaat in je eigen huis. In het buitenland kan de dekking maximaal 30 dagen aaneensloten aanstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Extra informatie

Doe bij diefstal binnen 48 uur aangifte bij de politie.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je achteraf per maand betalen. Betalen gaat via automatische incasso. Je betaalt alleen voor de dagen dat je verzekerd was.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint vanaf de datum en tijdstip waarop je via de Vigi app jezelf als klant heb geregistreerd en een smartphone hebt aangemeld. Je smartphone is verzekerd vanaf het moment dat je de dekking aanzet. Je zet de verzekering uit met een simpele swipe in de vigi-app. Je bepaalt zelf wanneer je de verzekering weer aan zet.

Extra informatie

Als je 6 maanden geen smartphone, tablet of laptop hebt verzekerd stoppen wij jouw verzekeringsovereenkomst. Dit doen we ook als je je premie niet op tijd hebt betaald.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt het verzekeringscontract opzeggen door een e-mail te sturen aan info@vigiapp.nl.