Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van  5.000.000 verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd. Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet. Ook vandalisme is verzekerd.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

(Poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd. Jouw boot is dan verzekerd tegen diefstal, verduistering en vermissing. Ook braakschade is dan verzekerd.

Inboedel

De inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot. Er geldt een maximum van  35.000,-.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Je kunt je boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De vergoeding is maximaal de dagwaarde.

Keuze: ongevallen opvarenden

De opvarenden kun je meeverzekeren voor de gevolgen van een ongeval. Wordt je door een ongeval blijvend invalide? Dan krijg je een uitkering voor blijvende invaliditeit. Als je overlijdt door een ongeval, keren we het verzekerde bedrag voor overlijden uit aan jouw nabestaanden.

Keuze: rechtsbijstand

Je kunt Rechtsbijstand meeverzekeren. Je krijgt dan juridische hulp van DAS bij een meningsverschil. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over het bezit of onderhoud van jouw verzekerde boot.

Pechhulp

Je bent standaard verzekerd voor hulpverlening als je niet meer verder kunt varen of reizen met jouw boot door diefstal of schade. Ook als die veroorzaakt is door een eigen gebrek van jouw boot. Kosten voor inzet van een monteur ter plekke zijn niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Je dient bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit te halen en waardevolle spullen uit het zicht te bewaren.

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van  125,- per gebeurtenis voor boten tot  200.000,-. Je kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen met  125,-,  250,- of  500,-. Je krijgt dan korting op jouw premie.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via jouw assurantie tussenpersoon of via onze website. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.