Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt letselschade als je per ongeluk iemand verwondt. Ook schade aan spullen van een ander is verzekerd, mits de ander geen verzekerde op dezelfde polis is. Volgens de wet moet je voor genoemde schades altijd aansprakelijk zijn.

Wat is verzekerd?

Jij, je partner met wie je samenwoont, je inwonende kinderen, je uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen of dagonderwijs volgen, andere personen met wie je duurzaam en in gezinsverband samenwoont, je (groot-, pleeg- of schoon)ouders en familieleden die bij je inwonen, logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen. Het verzekerd bedrag is  2.500.000,-.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  10.000,-.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan een woning die je hebt gehuurd

Ben je aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door brand aan de gehuurde woning die je bewoont? En staat deze woning in Nederland? Dan betalen wij maximaal  175.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan spullen van een ander waarover je de zorg hebt is niet verzekerd. Ook schade aan spullen die zijn gehuurd is niet verzekerd.

Schade door auto

Schade door een motorrijtuig is niet verzekerd. Deze schade valt onder de verzekering van het motorrijtuig. Dit geldt ook voor een vaar- of luchtvaartuig.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens onbetaald vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het standaard eigen risico is  0,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt over de hele wereld. Je dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.