Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Cyberservice biedt hulp en vergoedt schade bij een cyberincident. Onder een cyberincident verstaan we een kwaadaardige handeling of malware die zich voordoet op verzekerde apparatuur. De Cyberservice is een aanvulling op de inboedelverzekering.

Wat is verzekerd?

Verzekerde apparatuur - computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur;
- smartphones, tablets, laptops;
- andere wearable devices.

Verzekerd bedrag

EUR 5.000,- per jaar. Hulpverlening en advies door onze telefonische hulplijn de Cyberwacht heeft geen maximering.

Hulp en advies

Hulp en advies door de Cyberwacht. De Cyberwacht is onze telefonische hulplijn bij cyberincidenten. Je kunt de Cyberwacht ook bellen als je vragen hebt over het voorkomen van cyberincidenten of advies wilt bij het installeren van beveiligingssoftware.

Diefstal van geld

Diefstal van geld Diefstal van geld van je (bank)rekening door een ongeautoriseerde elektronische overboeking of door phising of e-mail spoofing.

Identiteitsdiefstal

Geldelijke verliezen die het directe gevolg zijn van online identiteitsdiefstal. En de redelijk kosten voor krediet- en identiteitsmonitoring.

Dataherstel

Terugzetten van je data na een cyberincident en verwijderen van malware van verzekerde apparatuur.

Vervanging van hardware

Vervangen van het door een cyberincident getroffen verzekerd apparaat als het niet mogelijk is de malware te verwijderen. Of als de kosten van herstel van de data of verwijderen van de malware niet in verhouding staan tot het vervangen van het verzekerde apparaat.

Hulp bij cyberafpersing

Hulp door de Cyberwacht of een door ons ingeschakelde expert om te helpen de cyberafpersing te beëindigen.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit de verzekeringsnemer of een andere belanghebbende opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt en/ of wanneer de schade is veroorzaakt of het gevolg is van handelen of nalaten van verzekeringsnemer of een andere belanghebbende.

Het verlies van of schade aan spullen of schade die hiervan het gevolg is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je laptop die is gestolen of beschadigd en je hierdoor belangrijke data bent kwijtgeraakt.

Roekeloosheid

Schade die je opzettelijk of door roekeloosheid hebt veroorzaakt of verergerd.

Bitcoins

Het verlies van of schade die verband houdt met cryptocurrencies en non-fungible tokens en andere virtuele valuta, zoals bitcoins.

Gokken of beleggen

Schade die verbandt houdt met gokken, beleggingen of handelstransacties. Bij schade die verband houdt met handelstransacties kun je denken aan schade die ontstaat doordat je geen aandelen kunt kopen of verkopen.

Bedrijfsmatige activiteiten

Schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatige activiteiten.

Letsel

Schade die bestaat uit letsel, psychische schade, trauma, ziekte of overlijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade wordt vergoed tot maximaal  5.000,- per jaar.

Eigen Risico

Er is geen eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent standaard wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Ook geldt dat je, je computerapparatuur op een juiste manier gebruikt, updates en anti-virus op tijd installeert en iedere 14 dagen een back up maakt van je data.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.