Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis en/of bijgebouw. Het gaat daarbij om onder andere schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis zoals meubels, keukengerei, apparatuur en kleding. Huurdersbelang (aanpassingen aan je huurwoning) is standaard meeverzekerd tot maximaal  15.000,-.

Verzekerd bedrag

Je hebt een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat de werkelijke schade wordt uitgekeerd. Er geldt wel een maximum van  250.000,-. Zijn je spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijg je de nieuwwaarde. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Lijfsieraden is standaard verzekerd tot maximaal  6.000,-.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele middelen en computerapparatuur is standaard verzekerd tot maximaal  15.000,-.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je inboedel horen, maar die (tijdelijk) buiten zijn, zijn in beperkte mate verzekerd. Voor een ruimere dekking kun je kiezen voor de buitenshuisdekking. Onder deze ruimere dekking is schade aan je inboedel ook buitenshuis verzekerd tot maximaal  5.000,-.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Keuze: cyberservice

Schade door een cyberincident, cyberafpersing, diefstal van geld van je rekening en diefstal van je identiteit. Naast een financiële vergoeding biedt de Cyberservice je hulp en advies bij een cyberschade. Schade is verzekerd tot maximaal  5.000,- per jaar.

Kunst, antiek en muziekinstrumenten

Kunst, antiek en muziekinstrumenten zijn standaard verzekerd, per onderdeel tot maximaal  6.000,-.

Verzamelingen

Verzamelingen is standaard verzekerd tot maximaal  15.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, constructiefouten, slecht onderhoud, slijtage of vochtdoorlating van muren. En ook niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt of als je fraudeert.

Cyberservice

Schade die verband houdt met een smart home device. Dit is een apparaat of (Internet of Things) onderdeel verbonden met en/of aangestuurd via het internet.

Schade door het verlies van cryptocurrencies zoals bitcoins, schade die verband houdt met gokken, schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatige activiteiten en schade die bestaat uit letsel, psychische schade, trauma, ziekte of overlijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er standaard een beperkte dekking voor inboedel buiten je woonhuis en als je woning voor langere tijd onbewoond is. Controleer de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Dit is  150,- per gebeurtenis. Voor Cyberservice geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Voor de Cyberservice geldt ook dat je, je computerapparatuur op een juiste manier gebruikt, updates en anti-virus op tijd installeert en iedere 14 dagen een back up maakt van je data.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.