Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Je hebt een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat de werkelijke schade wordt uitgekeerd. Hierbij geldt een maximum van  1.000.000,-. Bij het bepalen van de werkelijke schade maken wij gebruik van verschillende waardebepalingen. Lees hiervoor je polisvoorwaarden.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas of ruiten (ter lichtdoorlating) in je woning is standaard meeverzekerd. Voor bepaalde soorten glas is geen dekking. Lees hiervoor je polisvoorwaarden.

Tuin

Schade aan je schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. In sommige gevallen vergoeden we ook schade aan je beplanting.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Komt je woning leeg te staan? Geef dit meteen door.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Kosten levensonderhoud

Wanneer je na een schade tijdelijk géén gebruik kunt maken van je woning, wordt maximaal 10% van het verzekerde bedrag vergoed wanneer deze het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage, roekeloosheid, constructiefouten en achterstallig onderhoud, een aardbeving of overstroming of als je woonhuis gekraakt is. En ook niet als je de schade met opzet hebt veroorzaak of als je fraudeert.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. En waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Dit is  150,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.