Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen en installaties. Schade door bouwactiviteiten is verzekerd. Het betreft een "doorlopende" polis waaronder al je werken vallen. Optioneel is zaak-/ personenschade, gevolgschade en herstel van gebreken te verzekeren. VKG Bouw Polis biedt Loss Adjusting.

Extra informatie

VKG Bouw Polis biedt schadeafhandeling door Loss Adjusting. Dit wordt door bouw experts gedaan. Experts die de oorzaak van de schade vaststellen, de omvang van de schade en ook direct kunnen bepalen of de schade gedekt is en de schade mag worden afgehandeld. 

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd, gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt.

Extra informatie

De "doorlopende" polis dekt al je bouwprojecten.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag dat is opgegeven als omzet op de polis. 

Wie is verzekerd?

De bij de bouw betrokken partijen zijn (mede)verzekerd. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder.  Ook als zij schade aan derden, zoals buren of voorbijgangers veroorzaken, kan dit onder de dekking vallen.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw-, montage- en onderhoudsperiode, zoals bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein.

Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan Eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Hulpmateriaal

Verzekerd zijn aannemersmaterialen tegen schade of diefstal: gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeemkisten, damwanden, etc. 

Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van bouwdirectie en medewerkers op de bouwplaats. 

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven/Ontwerp

AVB: Zaakschade-/personenschade en eventuele gevolgschade kunnen worden meeverzekerd. Ontwerp: De financiële gevolgschade en het herstellen van gebreken kunnen worden meeverzekerd.                              

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, schade door stilstand en bedrijfsschade, gevolgschade en pure vermogensschade is niet verzekerd. Ook schade door opzet of met goedkeuring van de verzekerde veroorzaakt, is niet gedekt.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet uitbetalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenin de verzekeringskaart.

Onderhoudstermijn

Schade na afloop van de onderhoudsperiode is niet verzekerd.

Extra informatie

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende werk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

Eigen risico

Afhankelijk van de rubriek is er sprake van een eigen risico.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een "doorlopende" verzekering dien je rekening te houden met de overgang van de nog onderhande zijnde werken.

Dekkingsbeperking

Niet verzekerd zijn: Grond-, weg- en waterbouwaannemers (GWW)

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werken in de dekkingsgebieden die in de polisvoorwaarden staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze "doorlopende" verzekering kun je jaarlijks opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.