Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering. Wilt u deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet uw auto ook bij ons verzekerd zijn.

Extra informatie

De hoogte van het bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de echte schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen € 18.200,- als u overlijdt door een ongeval.

Invaliditeit

U krijg eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Bij 100% blijvende invaliditeit bedraagt de uitkering € 36.400,- De verzekerde sommen zijn per zitplaats.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mocht besturen en ook niet als het verkeersongeluk mede komt door het misgebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.
  • Geen veiligheidsgordel: als de bestuurder of passagier letsel oploopt bij een verkeersongeluk en geen veiligheidsgordel om had.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd. Daarvoor moet je aparte verzekeringen afsluiten. Voor je auto kan je bij ons terecht voor een Beperkt Casco of Volledig Cascoverzekering.

Schade aan spullen

Is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Opzet, roekeloosheid, strafbare activiteiten 

U bent niet verzekerd als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.

Molest en atoomkernreactie

U bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease, vervoer van personen of vracht tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Ook vergoeden wij geen schade die is ontstaan tijdens het vervoer van personen of vracht tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen buiten Europa. Bij uw polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dit zijn in het kort de landen van Europa, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u daarmee onze belangen? Dan heeft dat gevolgen. Wij kunnen dan een schade afwijzen en uw verzekering eventueel aanpassen. We kunnen zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Per termijn betalen kan alleen via een automatische incasso. Bij jaarbetaling kunt u ook zelf het bedrag overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij mogen de verzekering ook stoppen bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt ieder moment uw verzekering opzeggen zonder opzegtermijn. Als u dat doet via “mijn polismap” worden de administratiekosten ad € 18,15 niet in rekening gebracht.