Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een verkeersongeval de schade aan personen en spullen in de auto. Wilt u deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet uw auto ook bij ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op uw autoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een verkeersongeval als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie er aansprakelijk is.

Letselschade

Loopt een inzittende lichamelijk of psychisch letsel op? Dan vergoeden wij: het inkomensverlies als geen arbeid meer verricht kan worden, de medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, zijn smartengeld, affectieschade voor de naasten.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen van de inzittenden in de auto.

Overlijden

Overlijdt een inzittende door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij: de begrafeniskosten, het verlies van levensonderhoud van zijn nabestaanden, affectieschade voor zijn nabestaanden.

Uitkering bij invaliditeit

Wordt een verzekerde inzittende blijvend invalide door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij zijn schade zoals onder “Letselschade” is verwoord. 

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden wij smartengeld van de getroffen inzittende. Alsmede affectieschade voor zijn naasten. Bij overlijden vergoeden wij affectieschade voor de nabestaanden van de overleden inzittende.

Vaststelling schade

De schade stellen wij vast op grond van de artikelen 6:95 tot en met 6:109 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mocht besturen en ook niet als het verkeersongeluk mede komt door het misgebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. 
  • Geen veiligheidsgordel: als de bestuurder of passagier letsel oploopt bij een verkeersongeluk en geen veiligheidsgordel om had.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards, sieraden en foto- en filmapparatuur zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd. Daarvoor moet je aparte verzekeringen afsluiten. Voor je auto kan je bij ons terecht voor een Beperkt Casco of Volledig Cascoverzekering.

Opzet, roekeloosheid, strafbare activiteiten 

U bent niet verzekerd als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.

Molest en atoomkernreactie

U bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease, vervoer van personen of vracht tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Ook vergoeden wij geen schade die is ontstaan tijdens het vervoer van personen of vracht tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering geldt voor alle personen die op het moment van het ongeval in de auto zitten, ook voor de bestuurder.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Is er meer dan 1 inzittende die schade heeft? En is de totale schade hoger dan het maximum per schadegebeurtenis? Dan verdelen wij het verzekerde bedrag over de inzittenden met schade naar evenredigheid.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen buiten Europa. Bij uw polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dit zijn in het kort de landen van Europa, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u daarmee onze belangen? Dan heeft dat gevolgen. Wij kunnen dan een schade afwijzen en uw verzekering eventueel aanpassen. We kunnen zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Per termijn betalen kan alleen via een automatische incasso. Bij jaarbetaling kunt u ook zelf het bedrag overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij mogen de verzekering ook stoppen bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt ieder moment uw verzekering opzeggen zonder opzegtermijn. Als u dat doet via “mijn polismap” worden de administratiekosten ad € 18,15 niet in rekening gebracht.