Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u rechtshulp van Das bij een onverwacht conflict. Wij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met DAS. Wilt u deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet uw auto ook bij ons verzekerd zijn.

Extra informatie

U kunt door te kiezen voor rechtsbijstand verkeersdeelnemers alle gezinsleden meeverzekeren die in uw huis wonen. 

Wat is verzekerd?

U heeft recht op rechtshulp bij conflicten over deelname aan het verkeer.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade heeft opgelopen bij een auto-ongeluk en dit wilt verhalen op een ander is verzekerd.

Keuze: conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over een contract van het vervoer van uw voertuig of over de koop, verkoop, onderhoud en reparatie van een auto.

Keuze: conflicten als verkeersdeelnemer

Juridische hulp bij een ongeval als deelnemer in het verkeer (auto, fiets, voetganger, openbaar vervoer) en als passagier van een luchtvaartuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Opzet, roekeloosheid, strafbare activiteiten 

U bent niet verzekerd als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.

Molest en atoomkernreactie

U bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease, vervoer van personen of vracht tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Ook vergoeden wij geen schade die is ontstaan tijdens het vervoer van personen of vracht tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct, voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. De kosten voor rechtshulp van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. De bijkomende externe kosten worden betaald tot maximaal € 25.000,-.

Extra informatie

Externe rechtshulpverlener

Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt DAS maximaal € 5.000,- per procedure. Als u de BTW niet kunt verrekenen kan dit bedrag verhoogd worden met de btw-toeslag.

Waar ben ik gedekt?

U bent in elk geval verzekerd bij conflicten in Nederland. In de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand staat in welke landen deze verzekering geldt. Dit zijn in het kort de landen van Europa, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons, voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u daarmee onze belangen? Dan heeft dat gevolgen. Wij kunnen dan een schade afwijzen en uw verzekering eventueel aanpassen. We kunnen zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Per termijn betalen kan alleen via een automatische incasso. Bij jaarbetaling kunt u ook zelf het bedrag overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij mogen de verzekering ook stoppen bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt ieder moment uw verzekering opzeggen zonder opzegtermijn. Als u dat doet via “mijn polismap” worden de administratiekosten ad € 18,15 niet in rekening gebracht.