Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering.

Extra informatie

De hoogte van het bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de echte schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Invaliditeit

U krijg eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mocht besturen of wanneer de bestuurder of passagiers geen autogordel omhadden.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering geldt voor alle personen die op het moment van het ongeval in de auto zitten, ook voor de bestuurder.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen buiten Europa. U krijgt het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw verzekeringspremie via uw leasebedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint per de datum van uw leaseovereenkomst. Betaalt u uw leasebedrag niet op tijd? Dan kunnen we de leaseovereenkomst/verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u de auto least inclusief verzekering kunt u de verzekering niet stopzetten.