Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt voor derden geleden schade die ontstaat door je bedrijf, je medewerkers en je product.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed als gevolg van een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de ondergeschkten, bestuurders, comissarissen en medebeleidbepalers.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten + ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter die met voorafgaande instemming van verzekeraars zijn gemaakt;

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door jou of je medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig Schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Inloop

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad is vermeld.

Extra informatie

Er is geen dekking voor voorvallen en (mogelijke) aanspraken die je kende of had moeten kennen.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Beroepsfouten

Als de schade het gevolg is van verkeerde berekeningen, tekeningen, foute adviezen of andere beroepsfouten dan is die schade niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Recht van de lidstaten van de Europese Unie.

Op de aanspraak moet het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en een rechter of arbiter van een van de lidstaten van de Europese Unie moet tot oordelen bevoegd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com. U moet de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen of mailen.