Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je bestelauto beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de bestelauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde vergoed.

Reparatie

Bij alle schade (behalve ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Uw keuze heeft wel invloed op het eigen risico. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico lager.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor ruitbreuk geldt een eigen risico van € 200,-. Wordt de ruit vervangen door Autotaalglas, Carglass of Kwik-Fit, dan geldt een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

De dekking voor pech geldt alleen bij pech buiten de vestigingsplaats van je bedrijf. En alleen als je auto niet ouder is dan 36 maanden.

                                                            

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bestelauto. Is de schade op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bestelauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs. Of bij misbruik van alcohol of drugs. En niet tijdens het bezorgen van postpaketten of maaltijden, verhuur van je bestelauto of personenvervoer tegen betaling. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

                         

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,-. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen auto.Voor ruitschade geldt een standaard eigen risico van € 200,-

Extra informatie

Indien de (ruit-)schade hersteld wordt bij een aangesloten herstelbedrijf, gelden er lagere eigen risico's. Indien bij schade blijkt dat er een andere bestuurder in het voertuig reed dan de opgegeven regelmatige bestuurder geldt een hoger eigen risico.Vraag bij uw verzekeringsadviseur naar de nadere bepalingen hierover.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak kan het zijn dat wij de schade alleen vergoeden als je bestelauto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je bestelauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.