Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiƫle gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem , neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat je bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of je verzekert de exploitatiekosten die je moet maken.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiƫle of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende het op het polisblad aangegeven aantal dagen.

Stopzetting van het bedrijf

Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.