Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die door jou worden vervoerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan je goederen zoals die worden aangegeven op het polisblad.

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. Je kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal in de polisvoorwaarden genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Dekkingsgebied

Deze verzekering verleent dekking voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen binnen de EU-landen en Noorwegen en Zwitserland.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Oorlogs- en stakersrisico

De polis biedt geen dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt EUR 125,- . Bij diefstal of vermissing geldt mogelijk een hoger eigen risco. Je overlegt dit met de verzekeraar.

Toeslag

Indien er sprake is van vervoer door een aanhangwagen geldt een extra premie en gelden mogelijk aanvullende eisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf het moment dat de goederen worden opgepakt om in het vervoermiddel geplaatst te worden tot het moment dat deze worden afgeleverd op het afgesproken adres.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.