Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je tegen de financiele gevolgen van schade aan het VVE-gebouw.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan het VVE-gebouw door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, vandalisme, lekkage van waterleidingen, storm, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Verzekerd bedrag

Het VVE-gebouw is verzekerd tot het bedrag dat in je polis staat. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. In bepaalde gevallen is garantie tegen onderverzekering mogelijk. We vergoeden de schade dan volledig, ook als die groter is dan het verzekerde bedrag.

Extra Kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van het VVE-gebouw na schade zijn ook verzekerd. Bijvoorbeeld de kosten om de schade te laten vaststellen, kosten van opruiming van beschadigde zaken, kosten om schade te beperken of te voorkomen, en kosten omdat je aan bepaalde nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

We vergoeden de gederfde huurinkomsten van het VVE-gebouw als je het gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin na schade zijn verzekerd.

Aanpassen van ontwerp en/of constructie

Bij schade door hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie die het gevolg is van ontwerp- en/of constructiefouten, krijg je een vergoeding voor de architect- of ontwerpkosten die nodig zijn om de bouwtekening aan te passen. Ook vergoeden we de extra kosten om de bouwconstructie aan te passen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade door grondwater

Schade die is ontstaan door grondwater is niet gedekt.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij het VVE-gebouw horen, zoals zonweringen, antennes, lichtreclames en grond vallen niet onder de verzekering.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

Je bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van  450 per gebeurtenis bij hagel en/of stormschade. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in je polis.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met je gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Staat het VVE-gebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten. Als het gebouw onbruikbaar is verklaard, dan vergoeden we de schade niet meer naar herbouwwaarde, maar naar afbraakwaarde.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in je polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar met 1 jaar verlengd. Na het eerste jaar kan je jouw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks beƫindigen. De verzekering eindigt dan een maand daarna, of zoveel later als je wenst. Je kan de verzekering schriftelijk of per e-mail beƫindigen.