Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan de roerende zaken die zich bevinden in de cabine van het motorrijtuig en behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde.

Wat is verzekerd?

Schade aan de roerende zaken die zich bevinden in de cabine van het motorrijtuig van verzekerde t.g.v. brand, ontploffing, diefstal, botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken met het motorrijtuig.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag, ongeacht een eventuele hogere waarde van de verzekerde zaken.

Wat is niet verzekerd?

Schade die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van de verzekerde

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er is een eigen risico van toepassing. Deze is afhankelijk van de verzekerde som.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u een groene kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan ons of aan uw adviseur.