Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan je elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Extra informatie

Voor vergoeding van schade door diefstal geldt dat de diefstal moet voorafgegaan zijn door braak met zichtbare braaksporen aan het gebouw en/of het gedeelte van het gebouw waarin de verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur, maar ook salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Reconstructiekosten

De kosten voor het opnieuw installeren van software en data, zoals het terug zetten van een back-up is meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som.

Extra informatie

Voor deze dekking gelden bijkomende voorwaarden die nader omschreven worden in de polisvoorwaarden.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) kan je meeverzekeren ook bij transport of gebruik elders.

Extra informatie

Ook hier gelden bijzondere eisen in geval van schade door diefstal/inbraak.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring, is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Smarfphones en tablets

Smartphones en tablets zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebbem, dan keren wij niet altijd uit.

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen je bedrijf of bedrijfsterrein. De dekking voor mobiele elektronica geldt voor het gekozen gebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.