Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen op een motor. Dit is een aanvullende verzekering bij de motorverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers die is ontstaan door een verkeersongeval. Wij vergoeden schade als je op de motor bent, in-, op-, uit- of afstapt, onderweg de motor repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Er moet tenminste één motorrijtuig bij het ongeval betrokken zijn.

Letselschade

We vergoeden je kosten die door het ongeval zijn ontstaan door letsel dat je hebt opgelopen of door verslechtering van je gezondheid. Bijvoorbeeld medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten).

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan bagage, kleding en spullen die op de motor aanwezig zijn.

Overlijden

Overlijdt een passagier/bestuurder van de motor door een verkeersongeval ?  Dan vergoeden we de uitvaartkosten en de kosten van het levensonderhoud waarmee je nabestaanden te maken krijgen.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een op-/inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de kosten die gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld het aanpassen van het huis. Ook je verlies van inkomen vergoeden wij.

Extra informatie

Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit en het verzekerd bedrag dat je hebt gekozen.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Extra informatie

Diefstal of vermissing van geld, cheques en credit cards is niet verzekerd.

Smartengeld

Als je letsel hebt opgelopen kan je aanspraak maken op smartengeld.

Extra informatie

Wij vergoeden een redelijk bedrag zoals dat in vergelijkbare gevallen door een rechter zou worden toegewezen.

Wat is niet verzekerd?

  • De schade van personen die niet op een officiële zitplaats zitten of die zonder je toestemming op de motor zitten. Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Schade aan auto

Schade aan de motor of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen gordel om of helm op terwijl dit wel wettelijk verplicht is ? Dan houden wij rekening met eigen schuld. Wij vergoeden dan 50% van de schade.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Is de totale schade van alle op-/inzittenden hoger dan het verzekerd bedrag ? Dan vergoeden wij naar verhouding de geleden schade  tot maximaal het verzekerd bedrag.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag staat op het polisblad. Je hebt de keuze uit een verzekerd bedrag van € 75.000,- of € 150.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene Kaart van je motorverzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa, Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.