Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op je eigen terrein, dan ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als jouw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op jouw bedrijfslocatie, of elders, als je daar werkt.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die je maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan zijn de kosten voor het opruimen en afvoeren van het vrijgekomen asbest verzekerd. Heb je asbesthoudende dak- of gevelplaten? Dan is de schade die daardoor ontstaat alleen verzekerd als deze apart is meeverzekerd en vermeld wordt op het polisblad.

Keuze: Gevaarlijke stoffen, motorbrandstof en/of tanks

Heb je opslag van gevaarlijke stoffen van meer dan 1.000 kg of liter? Dan is schade die daardoor wordt veroorzaakt alleen verzekerd als je dit apart hebt meeverzekerd. Ook bovengrondse of ondergrondse tanks zijn alleen verzekerd als je deze apart hebt meeverzekerd. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

De extra dekking(en) worden uitdrukkelijk vermeld op het polisblad.

Inkomende milieuschade

In geval van verontreinging van de eigen locatie door een emissie die zich voordoet buiten de verzekerde locatie, geldt ook een dekking voor de saneringskosten.

Keuze: Werkzaamheden bij derden.

Je kan de verontreiniging bij werkzaamheden door jouw bedrijf op de locatie van derden meeverzekeren.

Extra informatie

De meerpremie wordt bepaald op basis van de aard van de werkzaamheden en de jaaromzet van de werkzaamheden verricht bij derden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Fraude, opzet, strafbare feiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Bestaande verontreiniging

Je bent niet verzekerd voor schade door een bestaande verontreiniging.

Extra informatie

Voor het afsluiten van een verzekering willen wij weten of er een bestaande verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) is. Hiervoor kan een bodemonderzoek nodig zijn. Het is mogelijk een verzekering te sluiten als er een bestaande verontreiniging is, maar de gevolgen van deze verontreiniging zijn niet verzekerd. Vraag hierover advies aan je verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Voor deze verzekering stellen wij specifieke preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan kunnen wij soms minder of zelfs niet uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.