Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij je opdrachtgever die ontstaat als je een beroepsfout maakt of verkeerd advies geef binnen de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers, bestuurders, commissarissen en medebeleidbepalers.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat je op het moment dat je de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andre verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten die je al kende.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat niet verzekerd. Wel kunnen we de mogelijkheid tot uitloop bekijken bij het beeindigen van de polis.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

n.v.t.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Honorarium

Het terugbetalen of niet kunnen incasseren van het honorarium is niet verzekerd.

Resultaten en rendementen

Vergoeding van de zuivere vermogensschade die het gevolg is van het toezegging van een rendement, rentabiliteit en/of opbrengstverwachting of beleggingsadviezen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clasuules die bij deze verzekering horen. 

Recht van de lidstaten van de Europese Unie.

Op de aanspraak moet het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en een rechter of arbiter van een van de lidstaten van de Europese Unie moet tot oordelen bevoegd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.