Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.
U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende rubrieken.

Extra informatie

De rubriek Ondernemer is de basis van deze verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor de rubrieken:
- Werkgever;
- Handel;
- Motorrijtuigen;
- Particulier

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk.
Let op: conflicten die te maken hebben met in- of verkoop van goederen of diensten vallen onder de rubriek Handel.

Incasso

Betaalt een opdrachtgever of klant niet? Dan nemen wij het incassotraject van u over.
Let op: dit geldt alleen als hij zonder reden niet betaalt. Wil hij niet betalen omdat hij het niet met u eens is, bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag of de kwaliteit van het geleverde? Dan valt dit onder de rubriek Handel.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Motorrijtuigen

Keuze: Werkgever

Juridische hulp bij conflicten die u als werkgever hebt.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Werkgever. Deze rubriek kunt u niet sluiten als u zzp’er bent.

Keuze: In- en verkoop van goederen of diensten

Juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het in- of verkopen van goederen of diensten.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Handel.

Keuze: Particuliere dekking

Juridische hulp bij conflicten die u hebt als particulier, bijvoorbeeld als consument (wonen of aankopen) of als (ex-)werknemer, bijvoorbeeld over een sociale-verzekeringsuitkering of uw pensioen.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf. Deze verzekerde hoedanigheid staat op uw polis vermeld.
Privé-geschillen kunt u meeverzekeren in de rubriek Particulier.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode van drie maanden waarin u nog geen gebruik kunt maken van de verzekering. Voor conflicten over onteigening geldt een wachttijd van twaalf maanden.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering sloot, zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000.
U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.
Voor zaken buiten Nederland kunnen andere bedragen gelden.

Extra informatie

Voor conflicten die vallen onder de rubriek Particulier geldt dat DAS maximaal € 25.000 vergoedt. En dat u geen juridische hulp krijgt als uw zaak over minder dan € 225 gaat.
Voor zaken buiten Nederland kunnen andere bedragen gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa (bijvoorbeeld het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

u kankiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u via uw bemiddelaar.