Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc..

Extra informatie

De RechtsbijstandVoordeelPolis biedt een keuze alleenstaanden of gezin, waarop de dekking en de premie is aangepast. Kopen of huren van een huis maakt geen verschil voor de premie.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de modules Consument & Wonen, Inkomen en Verkeer.

Extra informatie

Er zijn geen aanvullende dekkingen af te sluiten.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van module Consument & Wonen (voor overige letselgevallen)

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren over uw woning.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Onderdeel van module Inkomen.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u koopt.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijv. adoptie of curatele.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen. Echtscheiding is niet verzekerd.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Fiscaal en vermogen

Niet mogelijk om te verzekeren bij de RechtsbijstandVoordeelPolis.

Tevens niet verzekerd

Naast de in de polisvoorwaarden genoemde uitsluitingen is er geen dekking voor:

- een geschil met de overheid;

- een geschil over een erfenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert een wachttijd van 3 maanden bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 15.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

 

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, en de vertegenwoordiging door een advocaat is daarbij niet wettelijk verplicht, geldt er een maximum voor externe kosten van € 6.000 en een eigen bijdrage van € 250.

 

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Eigen risico

Er is een eigen risico van toepassing van € 100. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

                                       

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart.

- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com. U moet de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen of mailen.