Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten die gemaakt moeten worden om de administratie te herstellen ( te reconstrueren).

Extra informatie

Bijvoorbeeld je klantenadministratie.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die je moet maken om de administratie te herstellen die je verloren hebt na een gebeurtenis zoals vermeld op het polisblad en in de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.

Keuze: De uitkeringstermijn

Je kunt kiezen uit verschillende uitkeringstermijnen.

Extra informatie

Vraag je verzekeringsadvieur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vaste lasten

Wij vergoeden de vaste lasten van je bedrijf, zoals salarissen, als je bedrijf geheel of gedeeltelijk stilvalt door een verzekerde gebeurtenis niet. Ook de netto winst die je daardoor misloopt wordt niet vergoed.

Extra kosten

Niet verzekerd zijn de extra kosten die je maakt om je bedrijf na brand, storm, inbraak of andere schade voort te zetten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De verzekering kent naargelang de gebeurtenis verschillende eigen risico's.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende het op het polisblad aangegeven aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad.

Stopzetting van het bedrijf

Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de schade nog geen poging in het werk is gesteld om het bedrijf weer op het niveau van voor de schade te krijgen, wordt de uitkeringsperiode maximaal 10 weken.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.