Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. U heeft garantie tegen onderverzekering als u een aantal gevraagde gegevens heeft ingevuld.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Kosten om schade aan uw tuin te repareren is verzekerd voor maximaal 10% van het verzekerd bedrag wat op uw polis staat. We betalen alleen voor deze kosten als de schade aan uw tuin komt door schade door brand of brandblussing.

Verbouwing, leegstand

Staat uw woonhuis leeg? Dan is alleen schade door brand of brandblussing verzekerd.   Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan zijn uw woonhuis en de (bouw)materialen die op de bouwplaats staan verzekerd. De schade moet dan wel op de bouwplaats veroorzaakt zijn. Er kan een beperkte dekking van toepassing zijn.

Extra informatie

Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme als iemand na inbraak zonder uw toestemming in uw woonhuis is en diegene met opzet uw woonhuis heeft beschadigd, is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

 

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw woonhuis. Onderhoud u uw woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis. Bij de dekking Glas geldt het eigen risico niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Er wordt geen termijntoeslag in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com