Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan een recreatiewoning in Nederland. Een recreatiewoning is een bungalow of chalet. De recreatiewoning mag verhuurd worden, mits er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst tussen verzekerde en huurder is waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Er mag uitsluitend sprake zijn van verhuur ten behoeve van recreatieve doeleinden. De recreatiewoning moet op een recreatiepark of kampeerterrein staan.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm en diverse vormen van waterschade is verzekerd.

Extra informatie

Inbraak en diefstal is verzekerd als er sporen van braak aanwezig zijn.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

Boven het verzekerd bedrag zijn de bereddingskosten verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme wordt (soms) vergoed.

Extra informatie

Vandalisme aan leegstaande gebouwen is niet verzekerd.

Glas

Deze  dekking is voor schade aan glas wat bestemd is voor lichtdoorlating in de woning, zoals in ramen en deuren.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan spullen in de recreatiewoning. We spreken af wat u verzekert en voor welk bedrag. Sommige spullen worden minder waard.

Extra informatie

Verzekerd is schade ontstaan door o.a. brand, ontploffing, storm, inbraak en diefstal mits er sporen van braak aanwezig zijn. Ook zijn diverse vormen van waterschade verzekerd. Schade als gevolg van het bevriezen van aan- en afvoerleidingen is uitgesloten.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning verhuurt aan particulieren.

Extra informatie

Er mag uitsluitend sprake zijn van verhuur ten behoeve van recreatieve doeleinden. De recreatiewoning moet op een recreatiepark of kampeerterrein staan.

Keuze: bijgebouw

We vergoeden schade die uw recreatiewoning veroorzaakt aan bijgebouwen, bijvoorbeeld een tuinhuisje. En heeft u uw inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in het bijgebouw verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die van uw recreatiewoning op uw tuinhuisje valt. En zo het dak van uw tuinhuisje beschadigt.

Keuze: aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt alleen de financiele gevolgen, voor zover de schade in de hoedanigheid van eigenaar/exploitant van de op het polisblad verzekerde recreatiewoning, wordt veroorzaakt.

Extra informatie

Eigen risico zaakschade is € 125,- per aanspraak.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid.

Uitgesloten van deze verzekering

Van deze verzekering is uitgesloten:
- kosten vervangend woonverblijf
- schade door verlies of beschadiging aan:
* geld en geldwaardig papier;
* lijfsieraden;
* inboedel buitenshuis en aanwezig in een auto.

Permanente bewoning

Permanente bewoning is niet toegestaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade als gevolg van het bevriezen van aan- en afvoerleidingen is uitgesloten.

Extra informatie

Dit product is niet geschikt voor:

- verhuur aan niet-particulieren

- stacaravans, schuurtjes, strandhuisjes, mobiele caravans

- permanente bewoning

- volkstuinen

Eigen risico

Eigen risico per gebeurtenis is € 250,- voor alle schaden, echter in geval van schade door storm bedraagt het eigen risico 2‰ van het verzekerd bedrag per gebeurtenis, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij een gecombineerde opstal- en inboedelschade is het eigen risico gemaximeerd tot € 250,- per gebeurtenis.

Het eigen risico is niet van toepassing bij schade aan glas dat dient tot daglichtdoorlating in ramen en deuren.

Diefstal en kwaadwillige beschadiging

Bij diefstal en kwaadwillige beschadiging dienen er sporen van buitenbraak aan de in de polis omschreven recreatiewoning te zijn. Bij diefstal van audiovisuele en computerapparatuur, waaronder begrepen randapparatuur, informatie- en geluiddragers wordt ten hoogste € 2.500,- per schadegeval uitgekeerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland. De recreatiewoning moet op een recreatiepark of kampeerterrein staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com