Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc

Extra informatie

ARAG heeft meer dan 450 juristen en advocaten in dienst. Daardoor hebben we op elk rechtsgebied een ervaren specialist. Zo heeft u altijd een uitstekende specialist voor uw conflict. De juridisch specialist blijft van het begin tot het einde betrokken bij uw conflict.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk. Hieronder vallen geen geschillen met afnemers en inkopers. Dit kan aanvullend verzekerd worden door het meeverzekeren van de module "handel" .

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt ARAG het incassotraject van u over.

Extra informatie

U dient wel eerst zelf tenminste 2 maal zelf de schuldenaar aangemaand te hebben. Indien er een juridische reden is voor de weigering van de betaling, dan is dit niet verzekerd.

Keuze: verkeer

Juridische hulp voor schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Keuze: handel

De inkoop van handelsgoederen of diensten, bestemd voor de doorlevering aan uw klanten (eventueel na bewerking) en de verkoop van handelsgoederen en diensten door uw bedrijf.

Extra informatie

Dit betreft geschillen met uw klanten. Uw hoedanigheid staat omschreven op het polisblad.

Keuze: werkgever

Juridische hulp waarbij u als werkgever betrokken bent. Bent u een ZZP' er, dan wordt deze module niet aangeboden.

Extra informatie

Verzekerd is een geschil in verband met een arbeidsovereenkomst en in verband met sociale verzekeringswetgeving.

Keuze: particuliere dekking voor de eigenaar/firmant

De verzekering bestaat uit 3 modules die zijn meeverzekerd. U verzekert de modules Verkeer, Consument & Wonen en Inkomen.

Extra informatie

Bij deze voorwaarden behoren de particuliere voorwaarden voor de eigenaar/firmant. Zie hiervoor de verzekeringskaart ARAG ProrechtPolis particulier, juli 2015.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot, zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp.  U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Minnelijk oplossen van een geschil

U moet ARAG in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met de tegenpartij zonder een procedure op te lossen en tot een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan uw medewerking verlenen.

Eigen risico

Bij de keuze voor een externe advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige geldt een eigen bijdrage van € 500.

Extra informatie

Indien u de zaak door de eigen medewerkers van ARAG laat behandelen, geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in Belgie en Duitsland, soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer). Buiten Nederland geldt een maximum van € 15.000

Extra informatie

Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kan kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later.  Opzeggen doet u via uw bemiddelaar.