Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je VvE-gebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Aanvullend kunnen een Glas-, Aansprakelijkheids-, Bestuurdersaansprakelijkheids-, Rechtsbijstand- en/of Ongevallenverzekering worden verzekerd.

 

Extra informatie

Check de voorwaarden en de verzekeringskaarten voor de aanvullende dekkingen voor meer informatie.

Wat is verzekerd?

Je VvE-gebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm, hagelschade, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Je kan ervoor kiezen om de fundering mee te verzekeren. Ook de bereddingskosten en kosten van deskundigen zijn verzekerd.

 

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bepaalde gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Je VvE-gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

Als je de fundering meeverzekert moet je hier wel rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra Kosten

Je bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op je verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Keuze: glasverzekering

Je verzekert hiermee de schade verzekerd door breuk van glas, aanwezig in het verzekerde VvE-gebouw, als onmiddellijk en uitsluitend gevolg van een onvoorziene gebeurtenis, alsmede de kosten van een deugdelijke noodvoorziening.

Extra informatie

Van deze verzekering is uitgesloten schade ontstaan aan het glas in de bedrijfsmatige ruimten. Dit dient op een aparte polis verzekerd te worden.

Keuze: aansprakelijkheid

Je verzekert de aansprakelijkheid van de leden van je VvE voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). De schade moet veroorzaakt zijn als gevolg van een handelen of nalaten bij de uitoefening van de activiteiten in opdracht van de VvE.

 

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per schadeclaim voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Keuze: bestuurdersaansprakelijkheid

Je verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurders van je VvE voor aanspraken van derden voor vermogensschade (m.u.v. schade aan zaken en/of personen) als gevolg van onder andere een handelen of nalaten in strijd met de door de VvE opgedragen werkzaamheden, alsmede (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

Keuze: ongevallenverzekering

Met deze verzekering zijn de leden, werknemers en/of vrijwilligers van de VvE verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Er is dekking tijdens:

- Het verrichten van activiteiten/werkzaamheden in opdracht en/of ten behoeve van de VvE;

- Het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde activiteiten/werkzaamheden verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.

* Verzekerde bedragen per persoon zijn:

€ 25.000 bij blijvende invaliditeit

€ 10.000 bij overlijden

Keuze: rechtsbijstandverzekering

Je VvE ontvangt juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met haar activiteiten. De VvE moet wel verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat en moet belang hebben bij het conflict.

Extra informatie

Je VVE kan aanvullend kiezen voor de module ‘Verborgen Gebreken’

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet (altijd) uit.

Uitsluitingen optionele verzekeringen

Check de voorwaarden voor de uitsluitingen van de optionele verzekeringen: de Glasverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering, de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de Rechtsbijstandverzekering en de Ongevallenverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 450 per gebeurtenis bij hagel en/of stormschade. Voor waterschade heb je een eigen risico van € 500 per gebeurtenis. Bij aan- of verbouw van het gebouw kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn.

Eigen risico optionele verzekeringen

Voor de optionele verzekeringen Glas, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand kun je eigen risico’s hebben. Bijvoorbeeld: voor Aansprakelijkheid geldt een eigen risico voor zaakschade van € 125 per schadeclaim.

Voor Bestuurdersaansprakelijkheid en Ongevallen heb je geen eigen risico’s.

Beperkte dekking bij aanbouw, verbouw, kraken, leegstand en buiten gebruik

De dekking van de verzekering is beperkt gedurende de periode dat het gebouw in aanbouw is, uitwendig en/of inwendig grondig wordt verbouwd, gekraakt is, leeg staat of buiten gebruik is.

Dekkingsbeperkingen optionele verzekeringen

Check de voorwaarden voor de dekkingsbeperkingen van de optionele verzekeringen: de Glasverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering, de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de Rechtsbijstandverzekering en de Ongevallenverzekering.

Waar ben ik gedekt?

Voor de Gebouwenverzekering en Glasverzekering geldt de verzekering voor de locaties die je verzekert.

Voor de beide Aansprakelijkheidsverzekeringen ben je in Nederland verzekerd.

Voor Ongevallen geldt een werelddekking.

Voor Rechtsbijstand zijn verschillende dekkingsgebieden van toepassing.

Extra informatie

Voor beide Aansprakelijkheidsverzekeringen geldt extra dat op de betreffende aanspraken Nederlands recht van toepassing is

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je drie jaar verzekerd. Aan het eind van het derde jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het derde jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het derde jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.