Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Als u kiest voor de Uniekdekking (meest uitgebreide dekking) is de inboedel ook verzekerd tegen materiële schade of verlies veroorzaakt door een plotselinge en onzekere gebeurtenis. Schade door eigen gebrek is bij de Uniekdekking meeverzekerd als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf worden niet vergoed.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels en kleding. In de polisvoorwaarden ziet u wat niet onder de inboedelverzekering is verzekerd, bijv. aanhangwagens.

Extra informatie

Er kunnen maximale vergoedingen van toepassingen zijn, zoals bijv. voor waardevolle bezittingen en lijfsieraden.

Verzekerd bedrag

Bij huiseigenaren is de waarde van de inboedel afhankelijk van de herbouwwaarde van de woning. De minimale waarde is in dit geval € 75.000,-. Bij huurders is de inboedel automatisch verzekerd tot een bedrag van € 50.000,-.

Extra informatie

Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 10.000,-

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van de contra-expert niet als deze zich niet heeft geconformeerd aan de 'Gedragscode Expertiseorganisaties'.

Sieraden

uw lijfsieraden zijn bij iedere schade standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Het verzekerd bedrag kan verhoogd worden. Lijfsieraden zijn alle sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Zoals horloges, kettingen en ringen. Deze bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineralen, ivoor, (bloed)koraal en parels.

Extra informatie

Sieraden zijn uitsluitend verzekerd in bewoonde woningen.

(Audio-) apparatuur

Waardevolle bezittingen zijn standaard bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Het verzekerd bedrag kan verhoogd worden. In de polisvoorwaarden staat vermeld welke zaken onder waardevolle bezittingen vallen.

Extra informatie

Waardevolle bezittingen zijn uitsluitend verzekerd in bewoonde woningen.

Keuze: spullen buiten huis

U kunt kiezen voor de Buitenshuisdekking, het verzekerd bedrag is maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Uw inboedel is verzekerd voor diefstal van en materiële schade door een plotselinge en onzekere gebeurtenis. Verlies en vermissing is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze uitbreiding is geldig in Nederland. Voor een aantal zaken gelden maximeringen. De bedragen hiervan vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Keuze: Kostbaarheden

U kunt kiezen voor de Kostbaarhedenverzekering. De verzekering is geldig in de gehele wereld. De zaken op uw polisblad zijn verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis en door diefstal, verlies of vermissing.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit kunt u apart bijverzekeren. Dit geldt ook voor sieraden en (audio-)apparatuur. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd, bijv. een kast die omvalt en daardoor beschadigd. Echter als u kiest voor de Uniekdekking is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Er wordt geen termijntoeslag in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com