Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning.

Extra informatie

Er is 5 jaar garantie tegen onderverzekering van toepassing als de herbouwwaarde is gevuld.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van de contra-expert niet als deze zich niet heeft geconformeerd aan de 'Gedragscode Expertiseorganisaties';

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Boven de maximale vergoeding zoals vermeld op het polisblad, is per gebeurtenis verzekerd schade aan tuinaanleg en beplanting behorende bij het woonhuis op basis van de extra uitgebreide dekking met uitzondering van schade door: storm, diefstal, waadwillige beschadiging, water en plundering.

Extra informatie

Wel meeverzekerd zijn vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkomen van voorwerpen die door de storm van buiten de tuin zijn meegevoerd.

Verbouwing, leegstand

In de periode dat uw woonhuis niet wordt bewoond is uitsluitend de extra uitgebreide dekking van kracht. Diefstal en kwaadwillige beschadiging is uitsluitend verzekerd na inbraak. Indien verbouw of aanbouw plaatsvindt, gelden er tevens beperkingen.

Extra informatie

Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme als iemand na inbraak zonder uw toestemming in uw woonhuis is en diegene met opzet uw woonhuis heeft beschadigd, is verzekerd onder de extra uitgebreide dekking.

Extra informatie

Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, vochtdoorlating van vloeren en muren, is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw woonhuis. Onderhoud u uw woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maand- en kwartaalbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Er wordt geen termijntoeslag in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via uw assurantiebemiddelaar of via onze website: www.voogd.com