Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw kostbaarheden (zoals kunst, antiek, sieraden, horloges, foto-/filmapparatuur, (muziek)instrumenten en verzamelingen) en mobiele elektronica door brand, diefstal, verlies, beroving, water, vallen, breken, vandalisme en andere van buitenkomende onheilen.

Wat is verzekerd?

Kunst, antiek, sieraden, horloges, (muziek)instrumenten, foto-/filmapparatuur of een verzameling. U kunt ook mobiele elektronica verzekeren. Hieronder verstaan wij de volgende mobiele apparaten: telefoon/smartphone, laptop, tablet, e-reader, smartwatch, smartglasses, smartband, spelcomputer, geluidsdrager, navigatie en dvd-speler.

Verzekerd bedrag

Uw kostbaarheden zijn verzekerd tot het op de polis vermelde verzekerde bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een taxatierapport of gespecificeerde aankoopnota. Voor mobiele elektronica geldt een maximum verzekerd bedrag van € 10.000 per gebeurtenis en per jaar.

Stellen en paren

Het kan gebeuren dat er schade ontstaat aan één of meer onderdelen van een stel, een paar of bij elkaar horende stukken. In dit geval zal bij vaststelling van de waarde rekening worden gehouden met te waardevermindering doordat het oorspronkelijke paar of stel onvolledig is geworden.

Teruggevonden voorwerpen

Als voorwerpen worden teruggevonden nadat wij hiervoor een schadevergoeding betaald hebben heeft u de volgende keuze: u houdt de voorwerpen en betaalt de schadevergoeding aan ons terug, of u geeft de voorwerpen aan ons en houdt de schadevergoeding die wij hebben betaald.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade aan uw kostbaarheden en mobiele elektronica niet verzekerd is. Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd.

Normaal gebruik en onvoorzichtigheid

Schade die verband houdt met normaal gebruik, slijtage, verkleuring, veroudering, temperatuurinvloeden e.d., ongedierte en eigen gebrek is niet verzekerd. Er is ook geen dekking als u onvoorzichtig bent geweest. Als u kostbaarheden tijdens een reis niet als handbagage heeft meegenomen keren wij ook niet uit. Schade door dieren is niet verzekerd.

Werkzaamheden en andere doeleinden

Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, bewerking en/of reparaties zijn niet verzekerd. Schade door oneigenlijk gebruik is niet verzekerd. Schade aan voorwerpen die die in pand of consignatie zijn gegeven of schade aan geleende, gehuurde, geleasede, uitgeleende of verhuurde voorwerpen is niet verzekerd.

Andere situaties

Tenslotte is schade als gevolg van het niet nakomen van een beveiligingsafspraak niet verzekerd. Schade aan zaken waarop een garantieregeling van kracht is is ook niet verzekerd. Schade veroorzaakt tijdens verbouwingswerkzaamheden is niet verzekerd en ook schade die mede is ontstaan door wettelijk niet toegestande activiteiten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel geldt een maximum vergoeding van € 7.500 per gebeurtenis. Voor diefstal van mobiele elektronica uit een vervoermiddel geldt een maximum vergoeding van € 750 per gebeurtenis.

Eigen risico

Voor de kostbaarheden geldt geen eigen risico. Voor mobiele elektronica geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet als de schade wordt gerepareerd door een schadeherstelbedrijf waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Waar ben ik gedekt?

Verzamelingen, kunst en antiek zijn alleen verzekerd in uw woning. Foto- en filmapparatuur, (muziek)instrumenten, sieraden en horloges zijn wereldwijd verzekerd. Voor mobiele elektronica verleent de verzekering dekking binnen Nederland, België, Luxemburg en tot maximaal 50 kilometer van de Nederlandse grens in Duitsland.

Extra informatie

Verzamelingen, kunst en antiek zijn bovendien, tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis, verzekerd in een gebouw binnen Nederland waar restauratiewerkzaamheden plaatsvinden of waar een beurs, veiling of tentoonstelling plaatsvindt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven. Bewaar altijd de aankoopnota's van voorwerpen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.