Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt voor een auto, motor of bromfiets. Wij beschouwen een auto als oldtimer wanneer die 25 jaar of ouder is. Een motor en bromfiets dient minimaal 20 jaar oud te zijn. Het moet gaan om een voertuig die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hulpverlening geldt alleen voor oldtimer auto en motor. Deze hulpverlening geldt niet voor bromfietsen. Er geldt geen eigen risico. Binnen Nederland brengen wij u, uw passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. U geeft aan waar u naartoe wilt.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: - de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage; - het vervoer van het beschadigde motorvoertuig naar Nederland; - de terugreiskosten van de bestuurder en de andere inzittenden als deze door het ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen.  

Reparatie

In spoedeisende gevallen heeft u het recht om een schade die minder kost dan € 250,- voor onze rekening te laten herstellen zonder dat u vooraf onze toestemming nodig heeft. In niet-spoedeisende gevallen wordt de schadevergoeding verminderd met het op de polis vermelde bedrag aan eigen risico.

Extra informatie

Als op de groene kaart wordt verwezen naar met ons samenwerkende reparateurs en de schade daar wordt gerepareerd kunnen andere bedragen voor het eigen risico gelden. Bij reparatie van een schade van uw personenauto door een met ons samenwerkende hersteller, zal de hersteller kosteloos een vervangend voertuig aan u ter beschikking stellen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Bij niet of niet tijdig inzenden van het taxatierapport zal een eventuele schaderegeling op basis van dagwaarde plaatsvinden. U heeft, onder voorwaarden, recht op een uitkering wegens verlies van uw voertuig door diefstal, braak en joy-riding.

Extra informatie

Wij vergoeden € 25,- per dag gedurende de tijd dat u als gevolg van de diefstal niet over uw personenauto kunt beschikken. Deze vergoeding geldt vanaf de dag van de melding van de diefstal bij ons en ontvangt u over een periode van maximaal 30 dagen, deze vergoeding is voor diefstal van uw motor of bromfiets niet van toepassing.

Schade door brand of natuur

Schade aan of verlies van het motorrijtuig door brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en vliegtuigschade is verzekerd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd.

Ruitschade

Ruitbreuk (inclusief de daardoor veroorzaakte schade aan het motorrijtuig) is, voor zover niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig, verzekerd.

Extra informatie

De schadevergoeding wordt verminderd met het op de polis vermelde bedrag aan ‘eigen risico'. Als op de groene kaart wordt verwezen naar met ons samenwerkende ruitspecialisten en de schade daar wordt gerepareerd kunnen andere bedragen voor het eigen risico gelden.

Schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Pechhulp

Valt uw oldtimer in het buitenland uit door een mechanisch gebrek? Dan vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage of het vervoer van uw oldtimer naar Nederland. Hulpverlening geldt alleen voor oldtimer auto en motor.

Extra informatie

De vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg na het tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek, tot een maximum van € 125,- per gebeurtenis. De kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het bestellen en toezenden van onderdelen, die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken, worden wel vergoed.

Keuze: Schadeverzekering In-/Opzittenden

Dekking voor u en uw medepassagiers tegen lichamelijke en materiële schade na een ongeluk.

Extra informatie

Dekking voor maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Voor motoren en bromfietsen is er tevens een dekking van € 500,- per persoon voor schade aan motor-/bromfietshelmen en motor-/bromfietskleding.

Keuze: Ongevallenverzekering In-/Opzittenden

Deze dekking keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Extra informatie

Bij overlijden door een ongeval ontvangen nabestaanden een vast bedrag van maximaal € 10.000,-. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar wordt ter zake van overlijden maximaal € 2.500,- per persoon uitgekeerd.

Bij blijvende invaliditeit kan het uit te betalen bedrag oplopen tot maximaal € 50.000,-. Voor verzekerden, ouder dan 70 jaar, wordt maximaal € 15.000,- uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook bij schade tijdens verhuur of vervoer van goederen tegen betaling keren wij niet uit. Of als blijkt dat u de oldtimer voor dagelijks vervoer gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De oldtimer is uitsluitend voor particulier recreatief en hobbymatig gebruik. U moet in het bezit zijn van een andere auto voor dagelijks gebruik.

Eigen risico

De schadevergoeding wordt verminderd met het op de polis vermelde bedrag aan eigen risico. Als op de groene kaart wordt verwezen naar met ons samenwerkende reparateurs en/of ruitspecialisten en de schade daar wordt gerepareerd, dan kunnen er andere bedragen voor het eigen risico gelden.

Extra informatie

Kijk altijd op uw polis of en welke afwijkende risico's van toepassing zijn.

Beveiligingseisen

Er kunnen beveiligingseisen gelden, dit is afhankelijk van de taxatiewaarde of dagwaarde en de gekozen dekking.

Taxatie

De verzekerde waarde van het motorrijtuig wordt vastgesteld aan de hand van een geldig taxatierapport dat is opgesteld door een door ons erkend taxateur. Een kopie van het taxatierapport dient binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering in ons bezit te zijn.

Extra informatie

Het taxatierapport is 36 maanden geldig, gerekend vanaf de datum van afgifte van het taxatierapport.

Waar ben ik gedekt?

Deze dekking is geldig binnen het op de groene kaart van het verzekerde motorrijtuig aangegeven dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.