Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan uw woning. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten.

Wat is verzekerd?

Uw huis is verzekerd.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Maar: deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld of de waarde d.m.v. de database van Infofolio is bepaald.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag. Er is geen dekking voor schade door diefstal, storm, neerslag en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt een beperkte dekking. Als er sprake is van een verbouwing of leegstand, neem dan contact op met uw assurantieadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning, na ongeoorloofd binnendringen, is verzekerd.

Aanvullende dekkingen

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk andere woonruimte moet huren, zijn deze kosten verzekerd tot 20% van het verzekerd bedrag. De kosten van vervoer en opslag van de inboedel na een verzekerde gebeurtenis worden ook vergoed tot 20% van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, grondwater, geleidelijk inwerkende (weers)invloeden, opzettelijk veroorzaakte schade, onvoldoende of slecht onderhoud en constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Schade door vochtdoorlating, grondwater en water binnengedrongen door openstaande ramen en deuren is nooit verzekerd.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150 per gebeurtenis. Wilt u geen eigen risico? Dan bieden wij u de mogelijkheid het eigen risico af te kopen. U betaalt dan een hogere premie voor deze verzekering.

Asbest

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest. Voor de opruimingskosten en de saneringskosten tezamen geldt een maximum vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. Dit maximum geldt ook als de asbestdeeltjes afkomstig zijn van een nabijgelegen pand.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Betalen kan via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.