Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. Verzekerd zijn de WGA-uitkeringen. Wij helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het WGA-eigenrisicodragerschap.

Extra informatie

U kunt u 2 keer per jaar aanmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Re-integratie

Re-integratiekosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Onze juristen gaan namens u in bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV. Zij doen dit als zij een kans op succes aanwezig achten.

Wie is verzekerd?

Alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen de verzekering werd afgesloten. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Meer weten over wat er niet verzekerd is?

Kijkt u dan in onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten, als je toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname kan gevolgen hebben voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Medewerkers met een eerste ziektedag voor ingangsdatum van de verzekering zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Premie

We tellen de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage van de optelsom.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover je loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Betaal je de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking opschorten of uw verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U sluit een contract voor drie jaar. De periode van 3 jaar begin op 1 januari. U krijgt aan het einde van deze periode van ons een aanbod om het contract met tenminste één jaar te continueren. Na de eerste contractvervaldatum kunt u uw verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.