Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden. Met de verzekering voor ZW-eigenrisicodragers vergoeden wij de Ziektewetuitkeringen die u moet betalen en bieden wij ondersteuning bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers.

Extra informatie

Een werkgever heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden te maken met de Ziektewet. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de ZW uitkering voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.

Extra informatie

U kunt u 2 keer per jaar aanmelden als ZW-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de Ziektewetuitkeringen die u verplicht bent te betalen. Wij vergoeden ook de premies sociale verzekeringen die u over de Ziektewetuitkering moet betalen.

Extra informatie

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening. Zo wordt u niet verrast door onverwachte bijkomende kosten. 

Uitvoering van de Ziektewet

Bij deze verzekering neemt de uitvoerder op het gebied van eigenrisicodragen alle zorgen uit handen. U machtigt dit bedrijf om de taken en werkzaamheden van de werkgever over te nemen en alle taken uit te voeren die bij het
eigenrisicodragerschap horen. Zo kunnen de specialisten van dit bedrijf maximaal effectief
opereren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat. 

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Geen wettelijk recht

Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming hebt van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname kan gevolgen hebben voor deze verzekering.

Uitkeringstermijn

De Ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. De uitkering eindigt eerder als er geen sprake meer is van ongeschiktheid tot werken of als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de ziektebeoordeling, de begeleiding en de re-integratie – inclusief het opleggen van sancties als de ex-werknemer onvoldoende meewerkt. Wij zorgen voor volledige ondersteuning bij deze taken door specialisten. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Of, als dat later is, de ingangsdatum van het dienstverband.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch, bijvoorbeeld als u niet langer eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U sluit een contract voor drie jaar. De periode van 3 jaar begin op 1 januari. U krijgt aan het einde van deze periode van ons een aanbod om het contract met tenminste één jaar te continueren. Na de eerste contractvervaldatum kunt u uw verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.