Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonruimte. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Per object is er een maximale vergoeding van € 15.000,- per gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je woonruimte, zoals meubels, kleding, gordijnen, boeken en dergelijke. Sieraden en (audio-) apparatuur zijn ook verzekerd, maar hiervoor gelden beperkingen.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 12.500,-per object. In beginsel vergoeden wij de nieuwwaarde.

Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

 

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.De kosten van de contra-expert vergoeden wij volledig als deze redelijk zijn.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot maximaal € 2.500,- verzekerd voor diefstal.

(Audio-) apparatuur

diefstal van audio(visuele)-, computer-, foto- en filmapparatuur is verzekerd tot maximaal € 2.500,-

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan spullen door bijvoorbeeld vallen en stoten is niet gedekt.

Spullen buiten huis

We vergoeden je spullen buitenshuis niet.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check hiervoor je verzekeringsvoorwaarden. Of neem contact met ons op.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De studentenverzekering moet aangevraagd worden voor de verzekerde 30 jaar wordt. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Het studentenpakket eindigt twee maanden nadat de verzekerde is afgestudeerd of is uitgeschreven als student. Of op de dag dat de verzekerde de 35-jarige leeftijd bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan in MijnVvAA (je digitaal dossier), per mail of telefonisch. Wij beëindigen je verzekering direct of op de door jou opgegeven datum in de toekomst.