Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. De hoogte van de uitkering hangt af van het functieverlies van het lichaamsdeel.

Extra informatie

De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er geen verbetering of verslechtering zal optreden in je toestand.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

Raak je blijvend invalide door een ongeval en moet je hierdoor een andere studierichting kiezen? Dan dekt je verzekering ook de noodzakelijke kosten van omscholing tot maximaal het verzekerde bedrag. € 25.000,-.

Handen verzekering

Voor studenten tandheelkunde, geneeskunde, dierengeneeskunde en fysiotherapie geldt een verhoogde uitkeringspercentage als er iets met hun handen gebeurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er geen sprake van vast te stellen blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatischa incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De studentenverzekering moet aangevraagd worden voor de verzekerde 30 jaar wordt. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Het studentenpakket eindigt twee maanden nadat de verzekerde is afgestudeerd of is uitgeschreven als student. Of op de dag dat de verzekerde de 35-jarige leeftijd bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.