Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u als werkgever het loon doorbetalen voor minimaal 70% gedurende 2 jaar. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. Dat hangt o.a. af van uw wensen en de geldende cao.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. U meldt alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Optioneel vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een medewerker. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Aanvullend bieden wij u begeleiding aan bij ziekte van een medewerker. Zodat u daarmee voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke medewerker zorgen er samen voor dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de medewerker is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

In samenwerking met de arbodienst en het re-integratiebureau ondersteunen we u bij de re-integratie van je zieke medewerkers. We vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met uw medewerker) verantwoordelijk voor de re-integratie.

De Verzuimexpert

Via de Verzuimverzekering van VvAA hebt u recht op de dienstverlening van de verzuimexpert. Zij is beschikbaar voor al uw vragen rondom het speelveld verzuim en helpt u graag op weg.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de medewerker arbeidsongeschikt was voor ingang van de verzekering. In geval van fraude en bij opzet is er tevens geen dekking op deze verzekering. Tevens is er boven de AOW-leeftijd geen dekking mogelijk. 

Extra informatie

Er is geen verzekeringsdekking bij: arbeidsongeschiktheid door arbeidsconflict,   premieachterstand, uitloop bij praktijkbeeindiging en faillissement, zorgverlof en ziekte als gevolg van zwangerschap (WAZO)

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geef ziekmeldingen of betermeldingen binnen 48 uur aan ons door via ons verzuimdesk.nl. Wij zorgen ervoor dat de melding bij uw arbodienst terecht komt. (mits uw arbodienst gekoppeld is aan uw verzuimverzekering)

Extra informatie

Heeft u geen gekoppelde arbodienst? Dan dient u zelf uw arbodienst te informeren.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werkgevers die vallen onder de Wet Uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Alle medewerkers moeten worden aangemeld. U volgt de Wet Verbetering Poortwachter.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u  korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Wij berekenen de jaarpremie over de brutojaarlonen van alle medewerkers bij elkaar. Het totaalbedrag vermenigvuldigen wij met een premiepercentage. Ook berekenen we een premie per medewerker voor de arbodienstverlening. Hebt u werkgeverslasten meeverzekerd? Dan berekenen wij hierover ook premie.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is minimaal 1 jaar en vervalt jaarlijks per 31 december.  Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via Verzuimadvies@vvaa.nl