Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

De dekking Aansprakelijkheid is een vast onderdeel van onze bootverzekering. U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

U kunt er voor kiezen om schade aan uw boot mee te verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Van alleen WA/Brand tot WA/Casco+. Met WA/Casco+ bent u verzekerd van de meest uitgebreide dekking.

Extra informatie

Met Casco+ is uw boot ook verzekerd bij reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van uw boot. Ook bij een gebrek van de originele scheepsmotor (niet ouder dan 5 jaar).

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

U kunt ervoor kiezen om uw boot tegen (poging tot) inbraak en diefstal te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen diefstal, verduistering en vermissing. Ook braakschade is dan verzekerd.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Keuze: inboedel

Kiest u voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is de inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot. Er geldt een maximum van € 35.000,-

Keuze: schade door brand of ontploffing

U kunt er voor kiezen om uw boot tegen brand of ontploffing te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

Keuze: schade door natuur

Kiest u voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is schade door hagel, blikseminslag en storm meeverzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

In combinatie met de casco of casco+ dekking kunt u de boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De vergoeding is maximaal de dagwaarde

Extra informatie

De volgboot (maximaal 10 pk) kunt u bij een kajuitboot gratis meeverzekeren tot € 5.000,-. De dekking is identiek aan de dekking die u voor de kajuitboot kiest.

Keuze: ongevallen opvarenden

De opvarenden kunt u meeverzekeren tegen de gevolgen van een ongeval. Wordt u door een ongeval blijvend invalide? Dan ontvangt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. Bij overlijden door een ongeval, keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit aan uw nabestaanden.

Keuze: rechtsbijstand

U kunt Rechtsbijstand meeverzekeren. U krijgt dan juridische hulp van de DAS bij een meningsverschil. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over het bezit of onderhoud van uw verzekerde boot.

Keuze: pechhulp

U bent standaard verzekerd voor hulpverlening als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot door diefstal of schade. Ook als die veroorzaakt is door een eigen gebrek van uw boot.

Extra informatie

Voor alle hulpverlening moet u vooraf toestemming vragen aan de Artsen Alarm Service (AAS) bellen op +31 30 241 29 08. Is niemand in staat om de Artsen Alarm Service te bellen? Dan vergoeden wij de schade toch tot maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als de hulpverlening door de Artsen Alarm Service zou zijn georganiseerd.

Particuliere verhuur

Ben je van plan om je boot te verhuren aan andere particulieren? Dan kun je kiezen voor de dekking Particuliere verhuur. Daarmee ben je verzekerd voor schade die ontstaat tijdens verhuur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Geen originele scheepsmotor, of motor ouder dan 60 maanden?

Heeft u geen originele scheepsmotor? Of is uw scheepsmotor ouder dan 60 maanden? Dan bent u niet verzekerd voor de reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit halen en waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis

Extra informatie

Kiest u voor een WA-Casco of WA-Casco+ verzekering? Dan kunt u dit eigen risico vrijwillig verhogen met € 125,-, € 250,- of € 500,-. U krijgt dan korting op de premie.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U  moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso,of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering heeft een contractduur van een jaar. Na ieder jaar verlengen we de verzekering met een jaar. Voordat wij uw verzekering verlengen, ontvangt u van ons bericht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Via de VvAA Intermediaire desk ontvangt u alle informatie, telefoon: 030 247 49 15. Bent u niet in de gelegenheid om te bellen? U kunt uw verzekering ook altijd online, via e-mail of per post opzeggen.