Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade die is ontstaan tijdens het bevoegd uitoefenen van uw beroep. Dit is een aanvullende dekking. U hebt deze dekking alleen als u voor de aanspraak dekking hebt op een aansprakelijkheidsverzekering van een in Nederland gevestigde instelling.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag op de aansprakelijkheidsverzekering van de instelling moet zijn uitgeput in een bepaald verzekeringsjaar. Daarna pas is er mogelijk dekking op deze aanvullende aansprakeijkheidsverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade die is ontstaan tijdens het bevoegd uitoefenen van uw beroep. Dit is een aanvullende dekking. U hebt deze dekking alleen als u voor de aanspraak dekking hebt op een aansprakelijkheidsverzekering van een in Nederland gevestigde instelling.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag op de aansprakelijkheidsverzekering van de instelling moet zijn uitgeput in een bepaald verzekeringsjaar. Daarna pas is er mogelijk dekking op deze aanvullende aansprakeijkheidsverzekering.

Wie zijn verzekerd?

U, uw werknemers en collega's in uw samenwerkingsverband, wanneer deze op de polis genoemd staan.

Extra informatie

De verzekerden hebben alleen dekking binnen de hoedanigheid zoals op de polis staat genoemd.

Juridische hulp

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een aanspraak op schadevergoeding. Ook zijn de kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een straf- of tuchtzaak die tegen u is ingesteld verzekerd.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Wat is niet verzekerd?

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product valt niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Werkgeversaansprakelijkheid

U hebt een ruime zorgplicht voor de mensen die voor u werken. Uw aansprakelijkheid als werkgever is niet via een verzekering 'Aansprakelijkheid zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers' gedekt maar via uw reguliere aansprakelijkheidsverzekering.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Milieuschade

De financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid door een milieuaantasting zijn niet verzekerd via een verzekering 'Aansprakelijkheid zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers' maar mogelijk via uw reguliere aansprakelijkheidsverzekering.

Inloop

Stelt iemand u tijdens de looptijd van deze verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dat is niet verzekerd onder deze aansprakelijkheidsverzekering zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Cyberschade

Schade die door cyberincidenten plaatsvindt waar u aansprakelijk voor bent zijn niet verzekerd via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt normaliter geen eigen risico. Als er een eigen risico van toepassing is, vermelden wij dit op het polisblad.

Extra informatie

Een eventueel geldend eigen risico op de aansprakelijkheidsverzekering van de instelling is niet gedekt.

Verzekerde bedragen

De schade waarvoor u aansprakelijk bent is gemaximeerd tot de verzekerde bedragen zoals wij die vermelden in de voorwaarden en op het polisblad

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de instelling, of op het terrein van de instelling in Nederland.

Extra informatie

U bent over de gehele wereld verzekerd bij het verlenen van incidenteel medische hulp bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of na toezending van een nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekeringsdekking eindig na opzegging door u of door ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Extra informatie

Let op dat u mogelijk inloopdekking bij een andere verekeraar of uitloopdekking bij ons nodig hebt om ook verzekerd te zijn bij toekomstige claims.