Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen schadeclaims wanneer de zorgonderneming of een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen die onstaan is door de zorgonderneming, de verzekerde medewerkers of door uzelf. Tot een vooraf bepaalde grens draagt de onderneming de schades zelf. Daarboven zijn de  schades verzekerd bij VvAA.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep en bedrijf. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen en de vermogensschade van patiënten.

Wie zijn verzekerd?

Wie verzekerd is hangt af van de werkzaamheden van uw zorgonderneming en de keuzes die u maakt in het (mee) verzekeren van zorgprofessionals. In de basis zijn u, uw werknemers en overig personeel, dat in opdracht van u werkzaamheden verricht, verzekerd. Ook vrijwilligers, stagiaires, commissarissen, en daadwerkelijke waarneming zijn verzekerd.

Extra informatie

Op uw polisblad staat wie zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Wij vergoeden de financiële gevolgen van aanspraken tegen de verzekerden als gevolg van schade van derden, die voortvloeit uit zaken die door hem of onder zijn verantwoordelijkheid in het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd, of na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd;

Schade door een gebrekkig product valt niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid

U hebt een ruime zorgplicht voor de mensen die voor u werken. Dit betekent onder andere dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Loopt iemand tijdens werktijd schade of letsel op en hebt u niet aan uw zorgplicht voldaan, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Juridische hulp

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een aanspraak op schadevergoeding. Ook zijn de kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een straf- of tuchtzaak die tegen u is ingesteld verzekerd.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: milieuschade

Wij vergoeden de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor (personen- of zaak)schade door een milieuaantasting die:

a. plotseling en onzeker is; en

b. niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces; en

c. plaatsvindt vanaf de locatie waar de zorgonderneming is gevestigd.

Extra informatie

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd.

Keuze: inloop

Stelt iemand u tijdens de looptijd van deze verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dat is verzekerd wanneer u voor Inloop kiest bij het aangaan van uw verzekering.

Extra informatie

U moet kunnen aantonen dat u op het moment dat u de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor aanspraken of omstandigheden die u bij het aangaan van deze verzekering al kende of in redelijkheid kon verwachten. Of die plaatsvonden meer dan 5 jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering.

Keuze: uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór beëindiging van de verzekering dan is alleen gedekt wanneer u voor het moment van beëindiging een uitloopdekking bij ons aangevraagd hebt.

Extra informatie

Deze dekking kan verleend worden tegen nader door ons vast te stellen premie en voorwaarden. Uiterlijk tot 30 dagen voor de beëindigingsdatum van uw verzekering kunt u deze dekking schriftelijk bij ons aanvragen.

Keuze: Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wij vergoeden de financiële gevolgen van aanspraken die tegen u als werkgever zijn ingesteld, als gevolg zijn van (personen- en zaak)schade van uw personeel die zij hebben opgelopen in het verkeer tijdens het werk.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor fietsers en voetgangers. In onze polisvoorwaarden leest u meer over de dekking. Woon- werkverkeer is uitgesloten.

Keuze: Goed werkgeverschap

Deze aanvullende dekking vergoedt de letselschade van uw werknemers of ander personeel als gevolg van een werkgerelateerd arbeidsongeval. Het maakt daarbij niet uit of u voor dat arbeidsongeval aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt al uw personeel hiervoor meeverzekeren, ook het niet-medische personeel.

Keuze: Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medisch-experimenteel onderzoek met mensen. Per onderzoek moet hiervoor apart dekking aangevraagd worden.

Wat is niet verzekerd?

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Cyberschade

Schade die door cyberincidenten plaatsvindt waar u aansprakelijk voor bent zijn niet verzekerd via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

opzicht

Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt aan zaken van derden die u of iemand anders namens u vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt of bewaart of om welke andere reden dan ook onder uw opzicht hebt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico in de vorm van een eigen behoud. Het gedeelte voor eigen behoud vergoeden wij niet. Of uw verzekering een eigen behoud heeft en hoeveel het eigen behoud is, staat in de verzekeringsvoorwaarden en op uw polisblad. Als er meer eigen behouden van toepassing zijn, geldt het hoogste eigen behoud.

Verzekerde bedragen

De schade waarvoor u aansprakelijk bent is gemaximeerd tot de verzekerde bedragen zoals wij die vermelden in de voorwaarden en op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd binnen Nederland. Uw zorgonderneming moet gevestigd zijn in Nederland. U bent wereldwijd verzekerd als u incidenteel medische hulp verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Vrijwilligerswerk is ook wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of na toezending van een nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekeringsdekking eindig na opzegging door u of door ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer tegen de eerstvolgende contractvervaldag. Hierbij moet een termijn van tenminste twee maanden in acht worden genomen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Extra informatie

Let op dat u mogelijk inloopdekking bij een andere verekeraar of uitloopdekking bij ons nodig hebt om ook verzekerd te zijn bij toekomstige claims.