Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij schade zorgen wij ervoor dat u de salarissen van uw personeel en het gas, water en licht kunt doorbetalen. De extra kosten om uw werk voort te zetten zijn meeverzekerd. Bijvoorbeeld de huur van een ander pand en de reconstructie van de financiële en patiëntenadministratie

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem , neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzetverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of u verzekert de exploitatiekosten die u moet maken.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of patiëntenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Standaard 15% meer verzekerd

Uw brutowinst kan tussentijds zijn gegroeid. Daarom bent u altijd voor 15% meer verzekerd dan u vooraf hebt opgegeven.

Indexatie is mee te verzekeren

Het verzekerde bedrag kunt u indexeren met 3% per jaar.

Artsen Alarm Service

In noodgevallen kunt u bij schade op ieder moment van de dag bellen met Artsen Alarm Service. Bijvoorbeeld bij glasschade, brand, ontploffing, blikseminslag, lekkage, inbraak- of stormschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Bevriezing

Schade door bevriezing als gevolg van nalatigheid door verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering kent standaard geen eigen risico.

Overstroming

Wij vergoeden geen bedrijfs­schade die wordt veroorzaakt door overstroming door dijkdoorbraak of door scheuren, gaten of andere beschadigingen aan waterkeringen.

Dit geldt ook als deze over­stroming het (in)directe gevolg is van hevige, plaatselijke regen.

Uitkeringstermijn

Bij deze verzekering hebt u de keuze uit 2 uitkeringstermijnen te weten:

26 weken

52 weken

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Dit is de laatste dag waarop u nog dekking hebt (tot 24.00 uur). Betaalt  u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier, per mail of telefonisch. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.