Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade die ontstaan is tijdens het bevoegd uitoefenen van uw beroep als tandarts

Wat is verzekerd?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten.

Wie zijn verzekerd?

U, uw werknemers en overig personeel dat in opdracht van u werkzaamheden verricht. Ook studenten die voor hun opleiding stage lopen in uw praktijk zijn meeverzekerd. Waarneming is ook meeverzekerd, maar alleen voor zover het daadwerkelijke waarneming betreft. Dus bij voorbeeld vervanging bij ziekte.

Werkgeversaansprakelijkheid

U hebt een ruime zorgplicht voor de mensen die voor u werken. Dit betekent onder andere dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Loopt iemand tijdens werktijd schade of letsel op en hebt u niet aan uw zorgplicht voldaan, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Juridische hulp

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een aanspraak op schadevergoeding. Ook zijn de kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een straf- of tuchtzaak die tegen u is ingesteld verzekerd.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Milieuschade

De financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor (personen- of zaak)schade door een milieuaantasting is verzekerd indien de milieuaantasting plotseling en onzeker is. Hij moet plaatsvinden vanaf de locatie waar uw praktijk is gevestigd

Extra informatie

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd.

Keuze: inloop

Stelt iemand u tijdens de looptijd van deze verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dat is verzekerd wanneer u voor Inloop kiest bij het aangaan van uw verzekering.

Extra informatie

U moet kunnen aantonen dat u op het moment dat u de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor aanspraken of omstandigheden die u bij het aangaan van deze verzekering al kende of in redelijkheid kon verwachten. Of die plaatsvonden meer dan 5 jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering.

Keuze: uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór beëindiging van de verzekering dan is alleen gedekt wanneer u voor het moment van beëindiging een uitloopdekking bij ons aangevraagd hebt. Bij de beëindiging van uw verzekering door pensionering hebt u recht op uitloopdekking.

Extra informatie

Uitloopdekking in andere situaties dan pensionering kan verleend worden tegen nader door ons vast te stellen premie en voorwaarden. Uiterlijk tot 30 dagen voor de beëindigingsdatum van uw verzekering kunt u deze dekking schriftelijk bij ons aanvragen.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wij vergoeden de financiële gevolgen van aanspraken die tegen u als werkgever zijn ingesteld, als gevolg zijn van (personen- en zaak)schade van uw personeel die zij hebben opgelopen in het verkeer tijdens het werk.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor fietsers en voetgangers. In onze polisvoorwaarden leest u meer over de dekking. Woon- werkverkeer is uitgesloten.

Keuze: Goed werkgeverschap

Deze aanvullende dekking vergoedt de letselschade van uw werknemers of ander personeel als gevolg van een werkgerelateerd arbeidsongeval. Het maakt daarbij niet uit of u voor dat arbeidsongeval aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt al uw personeel hiervoor meeverzekeren, ook het niet-medische personeel.

Techniekkosten

Bij herstelwerkzaamheden krijgt u door anderen gemaakte techniekkosten of kosten van materiaal (bij voorbeeld een kroon) tot maximaal € 750,- per aanspraak vergoed.

Extra informatie

Maximaal twee keer per jaar.

Wat is niet verzekerd?

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product valt niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Cyberschade

Schade die door cyberincidenten plaatsvindt waar u aansprakelijk voor bent zijn niet verzekerd via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt normaliter geen eigen risico. Als er een eigen risico van toepassing is, vermelden wij dit op het polisblad.

Verzekerde bedragen

De schade waarvoor u aansprakelijk bent is gemaximeerd tot de verzekerde bedragen zoals wij die vermelden in de voorwaarden en op het polisblad

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd binnen Nederland. Uw praktijk moet gevestigd zijn in Nederland en u oefent uw beroep in Nederland uit. U bent wereldwijd verzekerd als u incidenteel medische hulp verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Vrijwilligerswerk is ook wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of na toezending van een nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekeringsdekking eindig na opzegging door u of door ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Extra informatie

Let op dat u mogelijk inloopdekking bij een andere verekeraar of uitloopdekking bij ons nodig hebt om ook verzekerd te zijn bij toekomstige claims.