Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade die ontstaan is tijdens het bevoegd uitoefenen van uw beroep.

Extra informatie

Wij verzekeren alleen medische en paramedische beroepen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade die is ontstaan in de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten.

Wie zijn verzekerd?

U, uw werknemers en overig personeel dat in opdracht van u werkzaamheden verricht. Ook studenten die voor hun opleiding stage lopen in uw praktijk zijn meeverzekerd. Uw waarnemer is ook meeverzekerd, maar alleen voor zover het daadwerkelijke waarneming betreft.

Juridische hulp

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een aanspraak op schadevergoeding. Ook zijn de kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een straf- of tuchtzaak die tegen u is ingesteld verzekerd.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die  vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dat is verzekerd wanneer u voor Inloop kiest bij het aangaan van uw verzekering.

Extra informatie

U moet kunnen aantonen dat u op het moment dat u de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor aanspraken of omstandigheden die u bij het gaangaan van deze verzekering al kende of in redelijkheid kon verwachten.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u maakte vóór de einddatum? Dat is meeverzekerd bij definitieve praktijk en beroepsbeëindiging: bij pensionering en overlijden van de verzekerde. In andere gevallen kunt u uitloop aanvragen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden bij uitloop.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wij vergoeden de financiële gevolgen van aanspraken die tegen u als werkgever zijn ingesteld, als gevolg zijn van (personen- en zaak)schade van uw personeel die zij hebben opgelopen in het verkeer tijdens het werk.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor fietsers en voetgangers. In onze polisvoorwaarden leest u meer over de dekking. Woon- werkverkeer is uitgesloten.

Keuze: Goed Werkgeverschap

Deze aanvullende dekking vergoedt de daadwerkelijke personenschade als gevolg van een werkgerelateerd arbeidsongeval. Het maakt daarbij niet uit of u voor dat arbeidsongeval aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt al uw personeel hiervoor meeverzekeren, ook het niet-medische personeel.

Milieu aansprakelijkheid

De financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor (personen- of zaak)schade door een milieuaantasting.

Extra informatie

De milieuaantasting moet plotseling en onzeker zijn, en niet het rechtsreekse gevolg van een langzaam (in)werkend proces, en plaatsvinden vanaf de locatie waar de praktijk is gevestigd.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is niet verzekerd via deze verzekering.

Extra informatie

Wij bieden wel een beperkte dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid wanneer u werkzaamheden verricht als onbetaald bestuurslid. Uw bestuurslidmaatschap moet verband houden met uw beroep. Dit geldt alleen als u ook een VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering hebt.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Kantoorrisico

Met deze dekking bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Vermogensschade aan opdrachtgevers valt niet onder de dekking van deze verzekering. U keurt bij voorbeeld iemand in opdracht van een verzekeraar. Achteraf blijkt dat uw keuring onvolledige informatie bevatte waardoor de opdrachtgever schade geleden heeft.

Extra informatie

Voor zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers kunt u een aparte vermogensschadeverzekering sluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt normaliter geen eigen risico. Als er een eigen risico van toepassing is, vermelden wij dit op het polisblad.

Extra informatie

Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor dierenartsen gelden wel eigen risico's. Die staan in de voorwaarden beschreven.

Verzekerde bedragen

De schade waarvoor u aansprakelijk bent is gemaximeerd tot de verzekerde bedragen zoals wij die vermelden in de voorwaarden en op het polisblad

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd binnen Nederland. Uw praktijk moet gevestigd zijn in Nederland en u oefent uw beroep in Nederland uit. U bent wereldwijd verzekerd als u incidenteel medische hulp verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Vrijwilligerswerk is ook wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of na toezending van een nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekeringsdekking eindig na opzegging door u of door ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk, telefonisch of per e-mail.